Base Rate/Spread Rate

 

Average Base Rate
(Magh,Falgun & Chaitra, 2080)

11.07%

Month Base Rate Spread Rate
Chaitra 2080 10.85% 4.31%
Falgun 2080 10.99% 4.27%
Magh 2080 11.38% 4.29%
Poush 2080 11.70% 4.38%
Mangsir 2080 12.15% 4.37%
Kartik 2080 12.18% 4.31%
Ashoj 2080 13.20% 4.06%
Bhadra 2080 12.68% 4.01%
Shrawan 2080 12.61% 4.23%
Asad 2080 13.04% 4.59%
Jestha 2080 13.07% 4.58%
Baisakh 2080
13.18%
4.75%

 

Third Quarter-FY 2079/80
Month Base Rate Spread Rate
Chaitra 2079 13.54% 4.79%
Falgun 2079 13.56% 4.78%
Magh 2079 13.41% 4.98%
Quarterly Average  13.50%  
Second Quarter-FY 2079/80
Month Base Rate Spread Rate
Poush 2079 13.69% 4.42%
Mangsir 2079 13.29% 4.51%
Kartik 2079 12.92% 4.75%
Quarterly Average 13.30%  
First Quarter-FY 2079/80
Month Base Rate Spread Rate
Ashoj 2079 12.60% 4.38%
Bhadra 2079 11.86% 4.74%
Shrawan 2079 11.67% 4.71%
Quarterly Average 12.04%  
Fourth Quarter-FY 2078/79
Month Base Rate Spread Rate
Ashad 2079 11.60% 4.15%
Jestha 2079 11.41% 4.18%
Baisakh 2079 11.14% 4.09%
Quarterly Average 11.38%  
Third Quarter-FY 2078/79
Month Base Rate Spread Rate
Chaitra 2078 11.31% 3.26%
Falgun 2078 10.57% 3.40%
Magh 2078 9.85% 3.95%
Quarterly Average 10.58%  
Second Quarter-FY 2078/79
Month Base Rate Spread Rate
Poush 2078 9.60% 4.01%
Mangsir 2078 9.37% 3.43%
Kartik 2078 9.07% 3.51%
Quarterly Average 9.35%  
First Quarter-FY 2078/79
Month Base Rate Spread Rate
Ashoj 2078 8.47% 4.31%
Bhadra 2078 8.15% 3.98%
Shrawan 2078 8.16% 4.10%
Quarterly Average 8.26%  
Fourth Quarter-FY 2077/78
Month Base Rate Spread Rate
Ashad 2078 8.43% 4.25%
Jestha 2078 8.42% 4.18%
Baisakh 2078 8.77% 3.80%
Quarterly Average 8.54%  
Third Quarter-FY 2077/78
Month Base Rate Spread Rate
Chaitra 2077 8.86% 4.04%
Falgun 2077 8.99% 4.19%
Magh 2077 9.16% 4.23%
Quarterly Average 9.00%  
Second Quarter-FY 2077/78
Month Base Rate Spread Rate
Poush 2077 9.29% 4.31%
Mangsir 2077 9.41% 4.39%
Kartik 2077 9.54% 4.59%
Quarterly Average 9.41%  
First Quarter-FY 2077/78
Month Base Rate Spread Rate
Ashoj 2077 9.54% 4.98%
Bhadra 2077 9.95% 4.93%
Shrawan 2077 9.90% 4.96%
Quarterly Average 9.80%  
     
Fourth Quarter-FY 2076/77
Month Base Rate Spread Rate
Ashad 2077 10.60% 3.62%
Jestha 2077 10.79% 5.35%
Baisakh 2077 10.94% 5.21%
Quarterly Average 10.78%  
Third Quarter-FY 2076/77
Month Base Rate Spread Rate
Chaitra 2076 11.29% 4.87%
Falgun 2076 11.34% 4.90%
Magh 2076 11.36% 4.96%
Quarterly Average 11.33%  
Second Quarter-FY 2076/77
Month Base Rate Spread Rate
Poush 2076 11.43% 4.97%
Mangsir 2076 11.36% 5.02%
Kartik 2076 11.45% 5.14%
Quarterly Average 11.41%  
First Quarter-FY 2076/77
Month Base Rate Spread Rate
Ashoj 2076 11.56% 5.31%
Bhadra 2076 11.24% 4.95%
Shrawan 2076 11.31% 4.81%
Quarterly Average 11.37%  
Fourth Quarter-FY 2075/76
Month Base Rate Spread Rate
Ashad 2076 11.52% 4.75%
Jestha 2076 11.50% 4.70%
Baisakh 2076 11.69% 4.64%
Quarterly Average 11.57%  
Third Quarter-FY 2075/76
Month Base Rate Spread Rate
Chaitra 2075 11.87% 4.58%
Falgun 2075 11.92% 4.43%
Magh 2075 12.09% 4.38%
Quarterly Average 11.96%  
Second Quarter-FY 2075/76
Month Base Rate Spread Rate
Poush 2075 12.16% 4.34%
Mangsir 2075 12.48% 4.51%
Kartik 2075 12.42% 4.64%
Quarterly Average 12.35%  
First Quarter-FY 2075/76
Month Base Rate Spread Rate
Ashoj 2075 11.95% 4.92%
Bhadra 2075 11.61% 5.05%
Shrawan 2075 12.17% 4.40%
Quarterly Average 11.91%  
Fourth Quarter-FY 2074/75
Month Base Rate Spread Rate
Ashadh 2075 12.56% 4.31%
Jestha 2075 12.19% 4.54%
Baisakh 2075 12.17% 4.50%
Quarterly Average 12.31%  
Third Quarter-FY 2074/75
Month Base Rate Spread Rate
Chaitra 2074 12.18% 4.81%
Falgun 2074 11.83% 4.95%
Magh 2074 11.66% 4.70%
Quarterly Average 11.89%  
Second Quarter-FY 2074/75
Month Base Rate Spread Rate
Poush 2074 11.81% 4.68%
Mangsir 2074 11.51% 4.71%
Kartik 2074 11.72% 4.50%
Quarterly Average 11.68%  
First Quarter-FY 2074/75
Month Base Rate Spread Rate
Ashwin 2074 11.80% 4.38%
Bhadra 2074 11.86% 4.23%
Shrawan 2074 11.90% 4.08%
Quarterly Average 11.85%