Notice : घर जग्गा भाडामा दिने सम्बन्धी सूचना (बोलपत्र आव्हान)