Information Office : सूचना अधिकारी तोकिएको तथा सूचना अध्यावधिक र प्रकाशन गरेको सम्बन्धमा(मिति २०७३/०७/१८ मा प्रकाशित)