Information Office : सूचना अधिकारी तोकिएको तथा सूचना अध्यावधिक र प्रकाशन गरेको सम्बन्धमा(मिति २०७२/१०/१७ मा प्रकाशित)